Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/1497
Título: Case 4/2012-25-year-old man with obstructive fibroma in right ventricular outflow tract
Autor: ATIK, Edmar
Citación: ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA, v.98, n.5, p.E76-E77, 2012
Aparece en las colecciones:

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - HC/InCor
Instituto do Coração - HC/InCor


Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
art_ATIK_Case_4_2012_25_year_old_man_with_2012_eng.PDFpublishedVersion (English)1.4 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
art_ATIK_Case_4_2012_25_year_old_man_with_2012_por.PDFpublishedVersion (Portuguese)1.73 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.