Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/1908
Título: Multiple Filiform Keratoses and Nodules in a 10-Year-Old Girl
Autor: FERREIRA, Paula SilvaVALENTE, Neusa Yuriko SakaiNICO, Marcello Menta Simonsen
Citación: PEDIATRIC DERMATOLOGY, v.30, n.2, p.261-262, 2013
Aparece en las colecciones:

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - FM/MDT
Departamento de Dermatologia - FM/MDT

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - HC/ICHC
Instituto Central - HC/ICHC

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - LIM/06
LIM/06 - Laboratório de Imunopatologia da Esquistossomose e outras Parasitoses

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - LIM/53
LIM/53 - Laboratório de Micologia


Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
art_FERREIRA_Multiple_Filiform_Keratoses_and_Nodules_in_a_10_2013.PDF
  Restricted Access
publishedVersion (English)385.55 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir Request a copy

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.