Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/29995
Título: Phytotherapy: yesterday, today, and forever?
Autor: LOPES, Ceci Mendes CarvalhoLAZZARINI, Jose RobertoSOARES JUNIOR, Jose MariaBARACAT, Edmund C.
Citación: REVISTA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA, v.64, n.9, p.765-768, 2018
Aparece en las colecciones:

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - FM/MOG
Departamento de Obstetrícia e Ginecologia - FM/MOG

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - HC/ICHC
Instituto Central - HC/ICHC

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - LIM/58
LIM/58 - Laboratório de Ginecologia Estrutural e Molecular


Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
art_LOPES_Phytotherapy_yesterday_today_and_forever_2018.PDFpublishedVersion (English)92.66 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.