Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/30234
Título: Electronic cigarettes-the new playbook and revamping of the tobacco industry
Autor: SANTOS, Ubiratan Paula
Citación: JORNAL BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA, v.44, n.5, p.345-346, 2018
Aparece en las colecciones:

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - HC/InCor
Instituto do Coração - HC/InCor

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - LIM/09
LIM/09 - Laboratório de Pneumologia


Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
art_SANTOS_Electronic_cigarettesthe_new_playbook_and_revamping_of_the_2018_eng.PDFpublishedVersion (English)509.39 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
art_SANTOS_Electronic_cigarettesthe_new_playbook_and_revamping_of_the_2018_por.PDFpublishedVersion (Portuguese)538.28 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.