Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/30236
Título: 2018 recommendations for the management of community acquired pneumonia
Autor: CORREA, Ricardo de AmorimCOSTA, Andre NathanLUNDGREN, FernandoMICHELIM, LessandraFIGUEIREDO, Mara RubiaHOLANDA, MarceloGOMES, MauroTEIXEIRA, Paulo Jose ZimermannMARTINS, RicardoSILVA, RodneyATHANAZIO, Rodrigo AbensurSILVA, Rosemeri Maurici daPEREIRA, Monica Corso
Citación: JORNAL BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA, v.44, n.5, p.405-423, 2018
Aparece en las colecciones:

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - HC/InCor
Instituto do Coração - HC/InCor

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - LIM/09
LIM/09 - Laboratório de Pneumologia

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - ODS/03
ODS/03 - Saúde e bem-estar


Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
art_CORREA_2018_recommendations_for_the_management_of_community_acquired_2018_por.PDFpublishedVersion (Portuguese)647.56 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
art_CORREA_2018_recommendations_for_the_management_of_community_acquired_2018_eng.PDFpublishedVersion (English)700.58 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.