Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/31009
Título: A rare non-oncological pancreatic mass: eosinophilic pancreatitis diagnosis through EUS-FNA
Autor: MOURA, Diogo Turiani Hourneaux DeROCHA, Rodrigo Silva de PaulaJUKEMURA, JoseBRUNALDI, Vitor OttoboniGUEDES, Hugo GoncaloTORREZ, Franz Robert ApodacaRIBEIRO, Igor BragaGELRUD, AndresMOURA, Eduardo Guimaraes Hourneaux De
Citación: ENDOSCOPY INTERNATIONAL OPEN, v.7, n.2, p.E151-E154, 2019
Resumen: Background and study aims Eosinophilic pancreatitis (EP) is a rare etiology of chronic pancreatitis, and few cases have been reported. It is characterized by eosinophilic infiltration of the pancreas and elevated IgE levels. EP is difficult to distinguish from pancreatic cancer based on clinical symptoms and auxiliary exams. We present a case of EP and debate the routine performance of endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration (EUS-FNA) for resectable pancreatic mass.
Aparece en las colecciones:

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - HC/ICHC
Instituto Central - HC/ICHC

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - HC/Outros
Outros institutos - HC/Outros

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - LIM/26
LIM/26 - Laboratório de Pesquisa em Cirurgia Experimental

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - LIM/35
LIM/35 - Laboratório de Nutrição e Cirurgia Metabólica do Aparelho Digestivo

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - LIM/37
LIM/37 - Laboratório de Transplante e Cirurgia de Fígado


Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
art_MOURA_A_rare_nononcological_pancreatic_mass_eosinophilic_pancreatitis_diagnosis_2019.PDFpublishedVersion (English)719.09 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.