Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/31945
Título: Complete Genome Sequences of Two Human Parainfluenza Virus Type 3 Isolates Collected in Brazil
Autor: PAOLA, Nicholas DiCUNHA, Marielton dos PassosDURIGON, Giuliana StravinskasBEREZIN, Eitan NaamanDURIGON, EdisonOLIVEIRA, Danielle Bruna Leal deZANOTTO, Paolo Marinho de Andrade
Citación: MICROBIOLOGY RESOURCE ANNOUNCEMENTS, v.5, n.49, article ID e01192-17, 2p, 2017
Resumen: Here, we present the complete genome sequences of two human parainfluenza virus type 3 (HPIV-3) isolates collected from hospitalized infants suffering from acute respiratory disease. These are the first complete genome sequences of HPIV-3 originating from Brazil.
Aparece en las colecciones:

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - HC/ICr
Instituto da Criança - HC/ICr

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - ODS/03
ODS/03 - Saúde e bem-estar


Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
art_PAOLA_Complete_Genome_Sequences_of_Two_Human_Parainfluenza_Virus_2017.PDFpublishedVersion (English)113.68 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.