Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/31989
Título: BEYOND THE EVIDENCE: THE VALUES FOR THE PATIENT
Autor: BERNARDO, Wanderley Marques
Citación: REVISTA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA, v.60, n.1, p.1-1, 2014
Aparece en las colecciones:

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - HC/Outros
Outros institutos - HC/Outros


Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
art_BERNARDO_BEYOND_THE_EVIDENCE_THE_VALUES_FOR_THE_PATIENT_2014.PDFpublishedVersion (English)127.62 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.