Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/33504
Título: Letter: Outcome After Clipping and Coiling for Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage in Clinical Practice in Europe, USA, and Australia
Autor: COSTA, Bruno Braga Sisnando daRABELO, Nicollas NunesTEIXEIRA, Manoel JacobsenFIGUEIREDO, Eberval Gadelha
Citación: NEUROSURGERY, v.84, n.6, p.E446-E446, 2019
Aparece en las colecciones:

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - FM/MNE
Departamento de Neurologia - FM/MNE

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - HC/ICHC
Instituto Central - HC/ICHC

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - HC/InRad
Instituto de Radiologia - HC/InRad

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - LIM/26
LIM/26 - Laboratório de Pesquisa em Cirurgia Experimental


Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
art_COSTA_Letter_Outcome_After_Clipping_and_Coiling_for_Aneurysmal_2019.PDF
  Restricted Access
publishedVersion (English)103.81 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir Request a copy

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.