Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/33598
Título: Revaluing the role of the tongue in obstructive sleep apnea
Autor: CAHALI, Michel Burihan
Citación: JORNAL BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA, v.45, n.4, article ID UNSP e20190208, 2p, 2019
Aparece en las colecciones:

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - HC/ICHC
Instituto Central - HC/ICHC

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - LIM/32
LIM/32 - Laboratório de Otorrinolaringologia


Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
art_CAHALI_Revaluing_the_role_of_the_tongue_in_obstructive_2019_eng.PDFpublishedVersion (English)142.3 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
art_CAHALI_Revaluing_the_role_of_the_tongue_in_obstructive_2019_por.PDFpublishedVersion (Portuguese)156.52 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.