Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/35741
Título: Acute Liver Failure Secondary to Yellow Fever: A Challenging Scenario
Autor: SONG, A.T.W.D’ALBUQUERQUE, L.A. Carneiro
Citación: CLINICAL LIVER DISEASE, v.13, n.2, p.58-61, 2019
Aparece en las colecciones:

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - FM/MGT
Departamento de Gastroenterologia - FM/MGT

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - HC/ICHC
Instituto Central - HC/ICHC

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - LIM/37
LIM/37 - Laboratório de Transplante e Cirurgia de Fígado

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - ODS/03
ODS/03 - Saúde e bem-estar


Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
art_SONG_Acute_Liver_Failure_Secondary_to_Yellow_Fever_A_2019.PDF.pdfpublishedVersion (English)327.21 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.