Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/37069
Título: Clinical research protocol to evaluate the effectiveness and safety of individualized homeopathic medicine in the treatment and prevention of the COVID-19 epidemic
Autor: TEIXEIRA, Marcus Zulian
Citación: REVISTA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA, v.66, n.4, p.405-406, 2020
Aparece en las colecciones:

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - COVID-19
COVID-19

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - FM/Outros
Outros departamentos - FM/Outros


Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
art_TEIXEIRA_Clinical_research_protocol_to_evaluate_the_effectiveness_and_2020.PDFpublishedVersion (English)79.01 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.