Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/3961
Título: Os médicos estrangeiros: a questão da língua
Autor: CARAMELLI, Bruno
Citación: REVISTA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA, v.59, n.5, p.407-408, 2013
Aparece en las colecciones:

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - FM/MCP
Departamento de Cardio-Pneumologia - FM/MCP

Artigos e Materiais de Revistas Científicas - HC/InCor
Instituto do Coração - HC/InCor


Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
art_CARAMELLI_The_foreign_doctors_the_language_issue_2013.PDFpublishedVersion (Portuguese)175.05 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.